residentiële waterhuishouding

Masterplan duurzame waterhuishouding voor stedelijke woonwijk

Referentie case Ecowijk Gantoise Gent

Introductie van de uitdaging

Ecowijk Gantoise is een project dat streeft naar een alomvattend duurzaamheidsconcept. Het project voorziet 60 wooneenheden per hectare. De totale oppervlakte is 5 hectare. De graad van duurzaamheid zal op wijkniveau gekwantificeerd worden aan de hand van het BREEAM Communities certificatie. Als ambitie wordt niveau Outstanding vooropgesteld. Het verkavelingsconcept zal door middel van stedenbouwkundige voorschriften een aanzet tot volumetrie en typologie geven waaraan de individuele gebouwen moeten voldoen. Binnen deze ontwikkeling werd aan HydroScan gevraagd een masterplan waterhuishouding op te maken met een zeer hoog ambitieniveau wat duurzaamheid betreft en opdrachtgevers en ontwerpteam te adviseren en te ondersteunen in de verdere uitwerking en realisatie van het project.

Onze aanpak

Strategie duurzaam waterhuishouding rond waterverbruik, regenwaterbeheer, afvalwaterbeheer en overstromingsbeheersing

Ecowijk Gantoise
Beeld 1
Ecowijk Gantoise
Beeld 2
Aanpak in stappen:
  • In een eerste fase werd een globale strategie m.b.t. een duurzame waterhuishouding op de site uitgewerkt. Hierbij gebeurde een inventarisatie van de bestaande waterhuishouding en knelpunten in het gebied. Op basis hiervan werd een algemene strategie uitgewerkt rond waterverbruik, regenwaterbeheer, afvalwaterbeheer en overstromingsbeheersing.
  • Beeld 1: Het verwachte waterverbruik op de site werd in detail ingeschat op basis van de voorlopige inrichtingsplannen, waarbij een onderscheid gemaakt werd tussen hoogwaardige toepassingen die het gebruik van leidingwater vereisen en laagwaardige toepassing waarvoor alternatieve waterbronnen gebruikt kunnen worden. Op basis van deze analyse werden een aantal scenario’s rond regenwaterhergebruik uitgewerkt en geoptimaliseerd.
  • Gezien het aanbod aan regenwater op de site ontoereikend bleek voor het mogelijke gebruik, werden een aantal bijkomende scenario’s onderzocht inzake doorgedreven toepassing van waterbesparende technologieën en zuivering en hergebruik van grijs afvalwater. Aan de hand van een kosten-batenanalyse werd hierbij geadviseerd het grijs afvalwater op de site in te zamelen en na zuivering te hergebruiken voor laagwaardige toepassing in aanvulling van het beschikbare regenwater.
  • Uitgaande van deze principes werd een conceptueel ontwerp opgemaakt van het regenwatersysteem op de site, waarbij ingezet werd op doorgedreven infiltratie en buffering om de afvoer van regenwater van de site te beperken tot hogere ambitieniveaus dan de gangbare richtlijnen hier rond.
  • Ook voor het afvalwater werd een afvoersysteem uitgewerkt waarbij een deel van het grijs water wordt ingezameld voor hergebruik en het andere afvalwater wordt afgevoerd naar de openbare riolering in de omliggende straten.
  • Een analyse werd gemaakt van de overstromingsrisico’s afkomstig van de omgeving zodat overstromingsveilige bouwpeilen gekozen konden worden.
  • Op basis van deze waterstrategie werd het regenwater- en afvalwatersysteem op de site door de betrokken ontwerpbureaus in verder detail uitgewerkt.
  • Dit regenwatersysteem werd verder geoptimaliseerd met behulp van het hydrologische model Sirio, waarbij de verschillende componenten (regenwaterreservoirs, infiltratie- en buffervoorzieningen) verder gedimensioneerd werden om te voldoen aan de gestelde ambitieniveaus.
  • Het afwateringssysteem van zowel regenwater als afvalwater werd daarna doorgerekend met behulp van het hydrodynamische model Infoworks ICM en verder geoptimaliseerd om de overstromingsrisico’s op de site zelf te minimaliseren. Tevens werd de hydraulische impact op het omliggende rioleringsstelsel gesimuleerd.
  • Beeld 2: Bij de verdere uitwerking van het project worden opdrachtgevers en ontwerpteam verder geadviseerd inzake de verschillende aspecten van duurzame waterhuishouding, bv. in het kader van de vergunningsaanvragen voor omgevings- en bouwvergunningen.

Onze oplossing

Doorgedreven waterbesparing, zuivering en hergebruik

Deze opdracht leidde tot een masterplan waterhuishouding voor de nieuwe bouwontwikkeling Ecowijk Gantoise in Gent waarbij een hoog ambitieniveau inzake duurzaamheid werd aangehouden. Dit masterplan bevat elementen zoals doorgedreven waterbesparing, zuivering en hergebruik van grijs afvalwater en verregaande infiltratie en buffering op de site. Dit draagt bijtot het bereiken van een hoge quotering volgens de BREEAM certificatie.

Bij de verdere realisatie van het project wordt dit masterplan als leidraad gebruikt bij de detailuitwerking van de verschillende projectfases.

Ecowijk Gantoise

Deel deze pagina

Bel of mail ons

Interesse? Hoe kunnen we u helpen?

Spreek ons aan over uw uitdaging betreffende water. Stel uw vraag.
In de meeste gevallen kunnen we na een quick scan uw preciese behoeften vaststellen en de voor u meest geschikte oplossing voorleggen. 

Stuur een e-mail of bel +32 16 24 05 05.

Not interested in contacting us at the moment?

Would you be interested in receiving our newsletter 4 times per year?

Your data will not be disclosed to third parties and you can unsubscribe at any time.

hydroscan logo
Hydroscan HQ
Diestsesteenweg 104A
3010 Leuven
Belgium
tel +32 16 24 05 05
Hydroscan Gembloux
Rue Joseph Laubain 6
5030 Gembloux
Belgium
tel +32 81 72 85 20
Hydroscan Gent
Oktrooiplein 1
9000 Gent
Belgium
tel +32 475 86 08 40
Hydroscan Antwerpen/OPUS25
Sint-Pietersvliet
2000 Antwerpen
Belgium