stedelijke afwatering en rioolbeheer, overstromingen en waterlopen

Integraal waterbeheer

Referentie case gemeente Knokke

Introductie van de uitdaging

Knokke-Heist heeft door haar specifieke ligging vaak nood aan specialistisch advies i.v.m. het optimaal waterbeheer binnen de gemeente. Zo zorgt de ligging in de polders ervoor dat er een sterke verwevenheid is tussen de stedelijke waterafvoer en het waterlopensysteem en is een degelijk peilbeheer in de polder van cruciaal belang om de verschillende functies te kunnen verzoenen. Gezien het toeristisch belang van de gemeente is de integratie van water in toeristische en recreatieve sites ook een aandachtspunt. Om die redenen besliste het gemeentebestuur om HydroScan aan te stellen als adviseur voor watergerelateerde aspecten.

Onze aanpak

Holistische aanpaak met aandacht voor mens, toerisme, landbouw en milieu

Integraal waterbeheer Knokke
In het kader van de optimalisatie van het waterbeheer werden verschillende projecten uitgevoerd.
  • Zo werd een analyse gemaakt van de overstromingsrisico’s binnen de gemeentegrenzen op basis van een statistische analyse van de waterpeilen op de verschillende polderwaterlopen en werden overstromingskaarten opgemaakt op basis van een GIS-analyse. Op basis van deze analyse kon ook de inrichting van het tweede golfterrein geoptimaliseerd worden in het kader van waterafvoer en –berging
  • Deze aanpak werd later verfijnd door de opmaak van een integraal model van het watersysteem in Infoworks CS en RS en later ICM, waarbij het hydraulisch gedrag van zowel de riolering als de polderwaterlopen gesimuleerd worden. Dit integraal model bleek een nuttig instrument te zijn voor de verdere optimalisatie van het waterbeheer binnen de gemeentegrenzen. Zo werden de overstromingsrisico’s in de stedelijke kernen verder gedetailleerd onderzocht en werd een optimalisatie van de afwatering van het poldergebied uitgewerkt. Dit laatste leidde tot een alternatief voorstel m.b.t. de waterproblematiek bij de uitbreiding van het Zwin, waarbij enerzijds een antwoord geboden wordt aan de verziltingsproblematiek en anderzijds de risico’s op wateroverlast binnen het stedelijk gebied aanzienlijk verlaagd worden. Bovendien kunnen hierbij meer optimale streefpeilen in de polderwaterlopen gehanteerd worden in het kader van de landbouw en milieu.
  • Verder werden ook een aantal watertoetsen uitgevoerd voor bouwprojecten in Knokke-Heist, waarbij telkens de impact van het project op de waterhuishouding onderzocht werd en waar nodig maatregelen werden uitgewerkt om deze impact te minimaliseren.

Onze oplossing

Doordacht en kostefficiënt integraal waterbeheer

Door het aanstellen van een adviseur integraal waterbeheer kan de gemeente maatregelen en projecten die verband hebben met het waterbeheer binnen de gemeente op een doordachte en kostefficiënte manier inplannen. Door de beschikbaarheid van een integraal watermodel kunnen deze ingrepen ook beter gekwantificeerd worden. Dit biedt de gemeente ook de gelegenheid om haar visie m.b.t. haar waterbeheer op een objectieve manier te onderbouwen bij het overleg met bv. hogere overheden.


Deel deze pagina

Bel of mail ons

Interesse? Hoe kunnen we u helpen?

Spreek ons aan over uw uitdaging betreffende water. Stel uw vraag.
In de meeste gevallen kunnen we na een quick scan uw preciese behoeften vaststellen en de voor u meest geschikte oplossing voorleggen. 

Stuur een e-mail of bel +32 16 24 05 05.

Not interested in contacting us at the moment?

Would you be interested in receiving our newsletter 4 times per year?

Your data will not be disclosed to third parties and you can unsubscribe at any time.

hydroscan logo
Hydroscan HQ
Diestsesteenweg 104A
3010 Leuven
Belgium
tel +32 16 24 05 05
Hydroscan Gembloux
Rue Joseph Laubain 6
5030 Gembloux
Belgium
tel +32 81 72 85 20
Hydroscan Gent
Oktrooiplein 1
9000 Gent
Belgium
tel +32 475 86 08 40
Hydroscan Antwerpen/OPUS25
Sint-Pietersvliet
2000 Antwerpen
Belgium