waterbeheer industrie

Overstromingsstudie industriële site

Referentie case Janssen Pharmaceutica Beerse

Introductie van de uitdaging

In het kader van een risicoanalyse ten behoeve van de verzekeringsmaatschappij vroeg Janssen Pharmaceutica aan HydroScan om een overstromingsanalyse uit te voeren van hun site in Beerse. Hierbij dienden eveneens een aantal noodscenario’s doorgerekend te worden zoals het volledig falen van het ondergrondse afwateringssysteem.

Onze aanpak

Overstromingsanalyse met hydraulisch model uitgebreid met 2D oppervlakte model en met scenario-simulaties

Janssen Pharmaceutica Beerse
De overstromingsanalyse werd uitgevoerd met behulp van een hydraulisch model in Infoworks ICM, waarbij vertrokken werd van een bestaand rioolmodel van de site in Infoworks CS. Om echter ook de afstroming van overstromingswater over het maaiveld te simuleren, werd dit model uitgebreid met een 2-dimensionale laag die het maaiveld op de site voorstelt.

Om het model uit te breiden met deze afstroming over maaiveld werd de volledige site in detail in kaart gebracht met behulp van mobile mapping. Deze informatie werd uitgebreid met een detailopmeting van structuren die een lokale barrière kunnen vormen voor afstromend water, zoals bv. stoepranden.

Op basis van deze detailinformatie werd het hydraulisch model dan uitgebreid met een 2D oppervlaktemodel om de afstroming van overstromingswater over het oppervlak te simuleren. Dit gebeurde met de software Infoworks ICM.

Met het uitgebreide model van de bestaande toestand werden daarna verschillende scenario’s doorgerekend, waarbij verschillende terugkeerperiodes gesimuleerd werden en bekeken werd wat het effect is van de voorafgaandelijke vullingsgraad van de bufferbekkens op de overstromingsrisico’s. Op basis van de modelresultaten werd daarna voor elk van deze verschillende scenario’s geëvalueerd wat het overstromingsrisico is ter hoogte van elk gebouw op de site, hierbij rekening houdende met het drempelpeil van de gebouwen.

Vertrekkende van het model bestaande toestand werden nog een aantal mogelijke toekomstscenario’s doorgerekend (uitbreiding aangesloten verharde oppervlakte, afkoppeling van gebouwen…) om na te gaan wat het effect hiervan is op de overstromingsrisico’s ter hoogte van de gebouwen. 

Op specifieke vraag van de verzekeringsmaatschappij werd ten slotte ook nog bestudeert welke overstromingsrisico’s op de site optreden wanneer het ondergrondse afvoerstelsel volledig zou falen.

Onze oplossing

Overstromingsrisicoprofiel op basis van scenario-simulaties

Bovenstaande analyse leidde tot de opmaak van gedetailleerde overstromingskaarten van de site onder verschillende terugkeerperiodes en scenario’s. Hierbij werden telkens ook risicokaarten opgemaakt m.b.t. wateroverlast ter hoogte van de gebouwen.

Deze kaarten werden door de klant gebruikt ter onderbouwing van het verzekeringsdossier.

De voordelen

Verzekeringspremie vastgelegd op basis van overstromingsrisicoprofiel

Deel deze pagina

Bel of mail ons

Interesse? Hoe kunnen we u helpen?

Spreek ons aan over uw uitdaging betreffende water. Stel uw vraag.
In de meeste gevallen kunnen we na een quick scan uw preciese behoeften vaststellen en de voor u meest geschikte oplossing voorleggen. 

Stuur een e-mail of bel +32 16 24 05 05.

Not interested in contacting us at the moment?

Would you be interested in receiving our newsletter 4 times per year?

Your data will not be disclosed to third parties and you can unsubscribe at any time.

hydroscan logo
Hydroscan HQ
Diestsesteenweg 104A
3010 Leuven
Belgium
tel +32 16 24 05 05
Hydroscan Gembloux
Rue Joseph Laubain 6
5030 Gembloux
Belgium
tel +32 81 72 85 20
Hydroscan Gent
Oktrooiplein 1
9000 Gent
Belgium
tel +32 475 86 08 40
Hydroscan Antwerpen/OPUS25
Sint-Pietersvliet
2000 Antwerpen
Belgium