overstromingen en waterlopen

Hydrologische en geohydrologische studie van grachten

Referentie case Rijtgracht te Avelgem

Introductie van de uitdaging

De Rijtgracht in Avelgem wordt enerzijds gesaneerd door het verwijderen van vervuild slib en anderzijds verondiept. Doel van de studieopdracht was een hydrologische een geohydrologische studie uit te voeren van het gebied als voorbereiding van de ontheffingsaanvraag betreffende het MER, meer bepaald met betrekking tot de impact op het aspect grondwater. Hierbij werd gevraagd de impact van het voorliggende inrichtingsvoorstel op enerzijds het grondwatersysteem en anderzijds het oppervlakte-watersysteem (wegwerken van bestaande risico’s op wateropverlast) te kwantificeren en dit voorstel verder te optimaliseren zodat de impact op het grondwaterpeil geminimaliseerd wordt. Binnen dit project stond Hydroscan in voor de hydrologische en geohydrologische modellering van het gebied.

Onze aanpak

Inventarisatie – Modellering tot het vinden van de gewenste oplossing

Rijtgracht Avelgem
Op basis van een uitgebreide inventarisatie van de hydrografie en de hydraulische en (geo)hydrologische kenmerken van de ruime omgeving van het projectgebied werd enerzijds een oppervlaktewatermodel in Infoworks-RS opgebouwd en anderzijds een grondwatermodel van de bovenste grondwaterlagen in Modflow. Hierbij dienden de resultaten van de oppervlaktewatermodellering van de bestaande situatie als basis voor de opbouw van het grondwatermodel. Beide modellen werden gekalibreerd aan de beschikbare peil- en debietmetingen. 

Op basis van deze referentietoestand werden daarna modellen opgebouwd van het door de klant uitgewerkte inrichtingsvoorstel, zodat de impact hiervan op enerzijds grondwaterpeilen en anderzijds waterstanden en afvoerdebieten in de Rijtgracht begroot kon worden. Gezien de impact van de voorgestelde aanpassingen op de verwachte grondwaterpeilen niet aanvaardbaar geacht werden, werd daarna een geoptimaliseerd scenario uitgewerkt en doorgerekend, zodat de verwachte impact geminimaliseerd wordt. Dit resulteerde in een scenario met een aangepast rivierprofiel en de plaatsing van een aantal drempels op de bodem om het water bij basisafvoer meer op te stuwen.

Oppervlaktewatermodellering in Infoworks-RS met volgende kenmerken:

Gemodelleerde lengte waterlopen: 5,4 km
Aantal gemoddelleerde riviersecties: 101
Aantal gemodelleerde overstromingsgebieden: 2
Aantal gemodelleerde structuren: 10
Aantal gemodelleerde overlaten (spills): 7

Onze oplossing

Aangepast rivierprofiel en de plaatsing van een aantal drempels op de bodem om het water bij basisafvoer meer op te stuwen

Deze studie resulteerde in een aangepast voorstel voor de herinrichting van de Rijtgracht, waarbij het rivierprofiel aangepast wordt en bij basisdebiet opstuwing gecreëerd wordt door een ophoging van de rivierbodem en de aanleg van enkele drempels in de waterloop. Hierdoor werd de impact op de grondwaterstanden geminimaliseerd (met in sommige gevallen zelfs een lichte peilverhoging tot gevolg) en werden de overstromingsrisico’s in het gebied sterk verminderd.

De voordelen

Minimalisering impact op de grondwaterstanden en sterke vermindering van overstromingsrisico’s in het gebied

Share this page

Bel of mail ons

Interesse? Hoe kunnen we u helpen?


Spreek ons aan over uw uitdaging betreffende water. Stel uw vraag.
In de meeste gevallen kunnen we na een quick scan uw preciese behoeften vaststellen en de voor u meest geschikte oplossing voorleggen. 

Stuur een e-mail of bel +32 16 24 05 05.

Not interested in contacting us at the moment?

Would you be interested in receiving our newsletter 4 times per year?

Your data will not be disclosed to third parties and you can unsubscribe at any time.

hydroscan logo
Hydroscan HQ
Diestsesteenweg 104A
3010 Leuven
Belgium
tel +32 16 24 05 05
Hydroscan Gembloux
Rue Joseph Laubain 6
5030 Gembloux
Belgium
tel +32 81 72 85 20
Hydroscan Gent
Oktrooiplein 1
9000 Gent
Belgium
tel +32 475 86 08 40
Hydroscan Antwerpen/OPUS25
Sint-Pietersvliet
2000 Antwerpen
Belgium